czwartek, 5 marca 2015

Roszczenie o zachowek a nadużycie prawaRoszczenie o zachowek jest sprzeczne z art. 5 k.c. jeśli zachodzą okoliczności, które mogą uzasadniać wydziedziczenie uprawnionego. Postawę wydziedziczenia stanowi zachowanie uprawnionego polegające na działaniu wbrew woli spadkodawcy uporczywie i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Niewątpliwie muszą zatem wystąpić szczególnie naganne i rażące zachowania nakierowane na wyrządzenie spadkodawcy krzywdy, aby żądanie wypłaty zachowku uznać za nadużycie prawa. Oziębłe bądź częściowo niepoprawne stosunki między spadkodawcą a uprawnionym do zachowku nie niweczą jego prawa w oparciu o art. 5 k.c.
 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2014 r.
(sygn. akt I ACa 929/2013)


Rozdzielność majątkowa a bezpodstawne wzbogacenieUstanowienie rozdzielności majątkowej i dysponowanie przez każdego z małżonków odrębną masą majątkową nie oznacza, że w stosunkach między małżonkami nie może dochodzić do zdarzeń powodujących nieuzasadnione wzbogacenie się jednego z nich kosztem drugiego i nie może wystąpić potrzeba przywrócenia równowagi z zastosowaniem instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Przeciwnie, ustanowienie stosunków majątkowych małżeńskich w kształcie podobnym do tego, jaki by obowiązywał gdyby strony nie były małżeństwem, przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku rodzinnym i - dodatkowo - w powiązaniu gospodarczym, z racji działalności gospodarczej prowadzonej de facto wspólnie - zwiększa prawdopodobieństwo przymnożenia kosztem jednego z małżonków majątku drugiego.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 lipca 2014 r.

(sygn. akt V CSK 488/2013)

 

Źródło: www.sn.pl


Tożsamość i godność narodowa jako dobra osobioste


Tożsamość i godność narodowa oraz prawo do poszanowania prawdy historycznej są dobrami osobistymi w myśl prawa cywilnego. Wymagane jest jednak spełnienie zasady indywidualizacji naruszenia dóbr osobistych tak by ich naruszenie nie odnosiło się do  "nieoznaczonej grupy adresatów", ponieważ do uznania roszczenia nie wystarczy sama przynależność do danej grupy.

Źródło: www. Lex.pl: Nie będzie sankcji dla wydawcy "Die Welt" za zwrot "polski obóz"