wtorek, 27 stycznia 2015

Uchylenie się od błędu w przypadku oświadczeń spadkowych

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 29 listopada 2012 r. (sygn. akt II CSK 172/2012): Nie ma podstaw do nakładania na spadkobiercę obowiązku składania „odpowiedniego” oświadczenia spadkowego (zapobiegawczego odrzucenia spadku), nawet przy braku pewności co do stanu spadku.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Rozwód a dobro dziecka

Przedłużający się konflikt małżonków jest dla ich dzieci przeżyciem negatywnym, godzącym w poczucie stabilności, co wyklucza odmowę orzeczenia rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Immisja a ochrona dóbr osobistych


Pojęcie nietykalności mieszkania, jako dobro osobiste przewidziane w art. 23 k.c., obejmuje ochronę pewnej sfery życia prywatnego człowieka, a mianowicie jego mieszkania i prawa do spokojnego korzystania z niego oraz poczucia bezpieczeństwa wynikającego z posiadania mieszkania (domu).
 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 września 2014 r.                               (sygn. akt I ACa 301/14)


Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Kwestie rozwiązania małżeństwa przez rozwód regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Z uwagi na fakt, że w niniejszym blogu nawiązywać będę do tematyki związanej z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód warto tytułem wstępu przytoczyć obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Dobre stosunki między małżonkami a rozkład pożycia


W orzecznictwie spotyka się pogląd, że na rozkład pożycia nie wpływają dobre relacje pomiędzy małżonkami po jego nastąpieniu. Tak uznał m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 8 maja 1951 r. (sygn. akt C 184/51) wskazując, że fakt troszczenia się męża o żonę i dzieci, a także fakt przyjaznego ustosunkowania się do porzuconego małżonka, zupełnie nie przesądza o braku trwałego rozkładu małżeństwa, którego istotą nie jest nienawiść i niekulturalne odnoszenie się do siebie małżonków, ale tylko zerwanie stosunków intymnych bez nadziei powrotu do nich.

niedziela, 25 stycznia 2015

Odpowiedzialność za szkody medyczne

W sprawach o naprawienie szkód medycznych wykazanie przez poszkodowanego pacjenta przesłanek odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej jest zadaniem ogromnie trudnym, a niekiedy wręcz niewykonalnym. W szczególności zaś nie można wymagać od poszkodowanego wykazania, że przyczynę zakażenia stanowiło konkretne zaniedbanie, ani w sposób absolutnie pewny związku przyczynowego między zdarzeniem sprawczym a szkodą. Wystarczające jest wykazanie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2014 r.
(sygn. akt I ACa 233/14)

Zarzut nadużycia prawa a przedawnienie


Zasadą prawa cywilnego jest, że roszczenia majątkowe, a takiego dochodził powód, ulegają przedawnieniu w terminach wskazanych przepisami kodeksu cywilnego i uprawnieniem zobowiązanego jest podniesienie zarzutu przedawnienia (art. 117 k.c.). Niemniej jednak zarzut przedawnienia może być uznany za nadużycie prawa, gdy indywidualna ocena okoliczności w rozstrzyganej sprawie wskazuje, iż opóźnienie w dochodzeniu przedawnionego roszczenia jest spowodowane szczególnymi przesłankami uzasadniającymi to opóźnienie i nie jest ono nadmierne (…). Ponieważ zastosowanie przepisu art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy, podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika powinien wykazać, że zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby, takie jak charakter uszczerbku jakiego doznał poszkodowany, przyczyna opóźnienia i czas trwania tego opóźnienia. Ocena, czy doszło do nadużycia prawa przy podniesieniu zarzutu przedawnienia, powinna być dokonywana w oparciu o obiektywne kryteria. (…) Sam fakt, iż (powód) nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu prawa, nie uzasadnia zastosowania normy art. 5 k.c.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 października 2014 r.
(sygn. akt I ACa 549/14)

Służebność przesyłu

Z orzecznictwa:

Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności, nie przerywa biegu jej zasiedzenia.Uchwała7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.
       (sygn. akt III CZP 45/14)sobota, 24 stycznia 2015

Tematyka bloga

Witam
w tym blogu zamieszczane będzie najnowsze orzecznictwo oraz informacje o zmianach w szeroko rozumianym prawie cywilnym i rodzinnym.
Zapraszam do zapoznawania się z postami z tego zakresu.
KKr